Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezései kizárólag a ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ZALAISPA nonprofit Zrt.), mint Szolgáltató ( közszolgáltató alvállalkozó) által a közszolgáltatási területén végzett lakossági hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkoznak.

A 2012. évi CLXXXV. számú a hulladékról szóló törvény 33. § (1) bekezdése alapján, – „a  települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.” -

az általános szerződési feltételeket egy háromoldalú megállapodásnak kell tekinteni, mely alapján az ingatlanhasználó - beleértve a természetes és nem természetes személy ingatlanhasználót - kötelezően igénybe veszi a közszolgáltatást.

 1. ÁLTALÁNOS FOGALMAK:

Ht: hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését, vagyonkezelését és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű megszervezését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás;

ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles és akinek (amelynek) a közszolgáltató rendelkezésére áll;

közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint minősített nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el;

háztartási hulladék: a háztartásban, ideértve a lakó-, üdülő, vagy hétvégi házas ingatlanban, valamint a háztartásokhoz tartozó közös használatú helyiségekben képződő vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladék, amely magában foglalja a papír- és kartonpapír-, üveg-, fém- és műanyaghulladékot, biohulladékot, fa- és textilhulladékot, csomagolási hulladékot, elektromos és elektronikus berendezések hulladékait, elem- és akkumulátorhulladékot, továbbá a lomhulladékot, így különösen a matracokat és bútorokat;

közszolgáltatói alvállalkozó: a hulladékgazdálkodási közszolgáltató által, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben megállapított hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kötelezettsége teljesítése érdekében közvetlenül igénybe vett nonprofit gazdasági társaság, ide nem értve a 42. § (2) bekezdése szerinti hulladékkezelőt;

 1. az igénybe vétel feltételei

2.1 Az Ingatlanhasználó köteles szolgáltatást igénybe venni, és annak díját az Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt ( NHKV Zrt)  felé megfizetni, így külön szerződés az ingatlan használókkal a szolgáltatás igénybevételére nem kerül megkötésre. Erre a Ht ad lehetőséget.

 

2.2 A természetes személy ingatlanhasználó a szolgáltatás igénybevétele során köteles a Szolgáltató felé megadni a személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét adóazonosító jelét, születési helyét idejét, anyja nevét. A kedvezményes szolgáltatási díj vagy az ideiglenes mentesség igazolására vonatkozó dokumentumokat, - a kedvezmény vagy a mentesség igénybevételének feltételeként – a Szolgáltató felhívására becsatolja.

2.3 Az érintett ingatlan időszakos használata nem jelent mentességet a közszolgáltatás igénybevételi kötelezettség alól, melynek díjfizetési minimum hat havi díjfizetési időszakot érint.

2.4 A kötelező közszolgáltatás megvalósítása érdekében az ingatlanhasználójának a vegyesen gyűjtött háztartási hulladék gyűjtésére megfelelő szabványos edénnyel kell rendelkeznie.   Az edénynek meg kell felelni az MSZ-EN 840 – 1:2013 szabványnak.

2.5 A Szolgáltató olyan mértékű hulladékot köteles az ingatlanhasználótól átvenni, amely az ingatlanhasználó által használt szabványos gyűjtőedény lecsukott állapotában elfér. Gyűjtőedényzetben elhelyezhető települési szilárd hulladék maximális súlya: 50 literes gyűjtőedényzet esetén: 10 kg; 80 literes gyűjtőedényzet esetén: 18 kg; 110-120 literes gyűjtőedényzet esetén legfeljebb 25 kg; 240 literes gyűjtőedényzet esetén legfeljebb 50 kg, 770 literes gyűjtőedényzet esetén legfeljebb 175 kg, 1100 literes gyűjtőedényzet esetén legfeljebb 250 kg, 4200 literes gyűjtőedény esetén legfeljebb 500 kg. Az ezt meghaladó mennyiségű hulladék átvételét a Szolgáltató megtagadhatja, kivétel, ha az esetileg keletkező többlet hulladék a Szolgáltatónál megvásárolható cégemblémás zsákban történt kihelyezésre. Egyéb zsákokat a Szolgáltató csak külön díjazás ellenében szállít el.

2.6 A Szolgáltató megtagadhatja a hulladék átvételét, amennyiben az veszélyes hulladékot, építési törmeléket, földet, vagy egyéb olyan anyagot tartalmaz, amely a kezelő személyzet testi épségét, vagy a gyűjtő jármű műszaki állapotát veszélyezteti. (folyékony, tűzveszélyes, maró, mérgező anyagok, állati tetemek, fekália, hamu, egyéb tűzveszélyt okozó anyag). A Szolgáltató az edényzet ürítését akkor is megtagadhatja, ha az edényzet olyan anyagot tartalmaz, mely annak tartalma betömörített vagy befagyott, illetve nem minősül települési szilárd hulladéknak, azzal együtt nem gyűjthető és nem szállítható.

2.7 Az ingatlanhasználó az általa használt gyűjtőedényen köteles tartós jelöléssel feltüntetni az ingatlan címét (utcanév, házszám, vagy helyrajzi szám). A tartós megjelölésként a Szolgáltató által alkalmazott és biztosított egyedi ügyfél azonosítóval ellátott matrica alkalmazása kötelező, amely településeken ez bevezetésre került. A nem beazonosítható edények ürítését a Szolgáltató nem köteles elvégezni. Az emiatt elmaradt ürítés díja nem csökkenti a tárgyi időszakra vonatkozó számla összegét. A matrica megküldése a Szolgáltató feladata, míg annak a hulladékgyűjtő edényzeten jól látható a kézhez vételt követően haladéktalanul történő elhelyezése az ingatlanhasználó feladata.

 1. Szolgáltató kötelezettségei

3.1 A közszolgáltatást, meghatározott időpontban, a meghatározott gyűjtési rendszerességgel, - beleértve a köztéri és vagy házhoz menő  szelektív és biológiailag lebomló zöld és egyéb hulladék gyűjtéssel - köteles végezni.

3.2 A közszolgáltatást a közegészségügyi és környezetvédelmi előírások betartásával teljesíteni.

3.3 Az ingatlanhasználó adatait az adatvédelmi törvényben foglaltak szerint kezelni.

 1. ingatlanhasználó kötelezettségei

4.1 A Szolgáltató által alkalmazott technológiához igazodó MSZ-EN 840-1:2013 szabványos gyűjtőedényről gondoskodni köteles.

4.2 A vegyesen gyűjtött háztartási hulladékot az adott darabszámú gyűjtőedényben köteles tárolni, veszélyes komponensek nélkül. A szelektív, és vagy a biológiailag lebomló zöld hulladékok gyűjtése esetén köteles szelektíven gyűjteni a hulladékfrakciókat, az adott edényzetbe, és vagy az adott hulladékgyűjtő zsákban. Amennyiben az Ingatlanhasználó nem a fentiek szerint leírt módon gyűjtötte hulladékát, ebben az esetben a Szolgáltató a hulladék étvételét megtagadja.

4.3 A gyűjtőedény épségéről és rendeltetésszerű használatáról, megőrzéséről valamint a gyűjtőedények tisztántartásáról fertőtlenítéséről gondoskodni köteles.

4.4 Bejelenteni köteles a Szolgáltatónak minden adat (név, cím, számlaszám, egyéb) vagy közszolgáltatási körülmény megváltozását.

4. 5 Bejelenteni köteles a közszolgáltatási helyről történő elköltözést, és az ezzel összefüggő közszolgáltatás igénybevétele megszűnésének időpontját az elköltözés, illetve megszűnés napjától számított 8 napon belül, illetve a közszolgáltatás igénybevételének időszakos szüneteltetésére szóló kérelmét. A határidőn túli bejelentés esetén az azt elmulasztó, illetve az elköltözött Ingatlanhazsnáló felel a közszolgáltatási díj fizetéséért.

4.6 Köteles tűrni, hogy a Szolgáltató az Ingatlanhasználó által használt edény állapotát ellenőrizze és amennyiben ez nem megfelelő, úgy a Szolgáltató jogosult az edényzet ürítését megtagadni.

4.7 Köteles tűrni, hogy a Szolgáltató adategyeztetés, panasz kezelés céljából az edényzetről közterületen az ingatlanról a helyszínről fotót készítsen.

4.8 A hulladékkezelési tevékenységét kizárólag a Szolgáltató igénybevételével elláttatni, a hulladék begyűjtését, szállítását, elhelyezését, vagy előkezelését és hasznosítását igénybe venni. Az Ingatlanhasználó más szolgáltatóval a rendszeresen háztartásában keletkező kommunális és szelektív hulladék elszállítására megállapodást nem köthet.

4.9 Köteles a veszélyes hulladékot a vegyesen gyűjtött háztartási és az elkülönítetten gyűjtött szelektív háztartási hulladékoktól elkülönítve gyűjteni és a külön erre kijelölt helyen leadni, amennyiben az önkormányzati rendelet kötelezettséget ír elő.

4.10 A szolgáltatás igénybevevőinek, szállítási napon reggel 6,00 óráig kell kihelyezni a hulladéktároló edényt, vagy cégemblémás zsákot az útpadkára, illetve a begyűjtést végző járművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyre, az ingatlan bejáratának a közelében, gyűjtőjármű közlekedésére alkalmas úttól legfeljebb 5 méterre. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltató a későbbi időpontban kihelyezésre kerülő edényzet elszállítását megtagadhatja.

 1. Szolgáltató jogai

5.1 A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani:

   • a jogszabályi változás hatályba lépésétől számított 90 napon belül, ha a hulladékgazdálkodással kapcsolatos bármilyen jogszabály változása következtében jelen általános szerződési feltételek módosítása válik indokolttá a szerződés határozott ideje alatt,
   • ha a módosítás nem ütközik más jogszabályokba.

5.2 A Szolgáltató jogosult a teljesítés megtagadására, ha:

   • az Ingatlanhasználó a gyűjtőedényhez való akadálytalan hozzáférést a begyűjtés napján a közterületen nem biztosítja,

   • az edényekbe veszélyes hulladéknak minősülő hulladékok kerültek,

   • szemrevételezéssel megállapítható, hogy a gyűjtőedényben, illetve a műanyag zsákban elhelyezett szilárd hulladék olyan folyékony, mérgező, robbanó vagy egyéb veszélyes tárgyat tartalmaz, mely a szállító munkások testi épségét, életét, egészségét veszélyezteti, vagy a szállítójármű műszaki berendezéseit megrongálhatja, továbbá annak tartalma betömörített vagy befagyott, illetve nem minősül vegyesen vagy elkülönítetten gyűjtött háztartási szilárd hulladéknak, azzal együtt nem gyűjthető és nem szállítható,

   • a hulladék nem a szabványos gyűjtőedényben, vagy nem a Szolgáltató emblémájával ellátott, általa, külön térítés ellenében biztosított zsákban, illetve nem az önkormányzat rendeletében meghatározott helyen vagy időben kerül átadásra, illetőleg, ha a kihelyezett mennyiség meghaladja az edényzetre vonatkozóan meghatározott mennyiséget.

   • ha a szelektív hulladék gyűjtésekor 4 szelektív zsák / háztartás mennyiséget meghaladó mennyiségű szelektív hulladék kerül kihelyezésre, illetve ahol a gyűjtéshez szelektív edényzet biztosított, ott a szolgáltató a szelektív hulladék elszállítását csak edényzetből köteles elvégezni, a szelektív zsákos rendszer az ingatlanhasználó részére nem biztosított.

 1. szolgáltatási díj, számlázás, számlareklamáció

6.1 A közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat 2016. április 1.-et követő teljeíztésekre vonatkozóan a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.  (Koordináló szerv), a Közszolgáltató jogszabályban előírt adatszolgáltatása alapján állítja ki, továbbá beszedi a közszolgáltatási díjat. A számla kiállítása az ingatlanhasználók által használt gyűjtőedények száma, aktuális egységára, és az ürítési gyakoriság figyelembevételével történik.

6.2 A Szolgáltató az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében a   székhelyén, valamint a 2.sz. mellékletben meghatározott kihelyezett ügyfélszolgálati helyszíneken ügyfélszolgálatot működtet. A telefonon, faxon, e-mailen írásban és személyesen   bejelentet panaszokat kivizsgálja, érdemben intézkedik.

6.3 Az ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Személyes ügyfélszolgálat: 8798 Zalabér, 3096/12 hrsz

Telefon: 92/707-510            1-es gomb

Telefax: 92/707-511

e-mail: szamlazas@zalaispa.hu

Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1. ( Személyes ügyfélszolgálat nem történik!)

Személyes és telefonos ügyfélfogadási időt a 2. számú melléklet tartalmazza.

6.4 Amennyiben a reklamációt az ingatlan tulajdonos nem fogadja el panasszal élhet az ingatlantulajdonos az alábbi szerveknél:

Zala Megyei Kormányhivatal

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24.

Tel: 92/510-530

e-mail: fogyved_nydf_zalaegerszeg@nfh.hu

Vas Megyei Kormányhivatal

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 8.

Postacím: 9701 Szombathely PF. 29.

Tel:94/505-220

e-mail: fogyasztovedelem@vas.gov.hu

Az adott település jegyzőjénél.

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Tel: 92/550-513

e-mail:zmbekelteto@zmkik.hu

Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

 

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

 

Tel: 94/312-356

 

e-mail: pergel.bea@vmkik.hu

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.

Postacím: 1388 Budapest, Pf 88

Tel: 80/205-386

e-mail: fogyasztovedelem@mekh.hu

 

 

     

6.5 Az ügyfélszolgálati irodán keresztül a negyedéves számlázási ciklust megelőzően, - febr. 28-ig, máj. 31-ig, aug. 31-ig, nov. 30-ig – terjedő dátumnapig fogadja el a változás bejelentést az ingatlan tulajdonostól, vagy az önkormányzati lakások bérlőjétől és /vagy az önkormányzattól a Szolgáltató, az adott negyedévre vonatkozó számlázás megváltoztatására és korrigálására. A határidőn túli változás bejelentés csak a következő negyedéves számlázási ciklusban kerül figyelembe véve.

6.6 Az edényzet károsodás, törés kivizsgálásának esetében az ügyfél köteles az edényzet károsodását azonnal a Szolgáltató részére jelezni. Amennyiben az ügyfél bejelentési kötelezettségének az esemény bekövetkezését követő 3 napon belül nem tesz eleget, úgy a Szolgáltató az ügy kivizsgálására nem kötelezhető, a panasz elutasításra kerül. Amennyiben az edényzet nem a megjelölt szabványú, vagy négy évnél idősebb a Szolgáltató az edényzet törési panaszt szintén elutasítja. A hulladékgyűjtő edényzet évjáratát, illetve a szabvány megfelelőségét az Ingatlanhasználó köteles igazolni, amennyiben ezt nem tudja teljesíteni a panasz szintén elutasításra kerül.

6.7 A használaton kívüli ingatlanok esetében a Szolgáltató az alábbi feltételekkel az Ingatlanhasználó részére a díjfizetés alól mentességet ad. Használaton kívüli ingatlannak kell tekinteni az olyan ingatlant, ahol sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek és az ingatlant- sem idényjelleggel, sem fizetővendéglátás keretében-legalább egy évig nem használja senki. Az ingatlan használaton kívüliségét az Ingatlanhasználó és az Önkormányzat is kérelmezheti. A kérelemhez csatolni kell a víz- és csatornaszolgáltatónak az ingatlan egy éves időszakra vonatkozó nullás vízfogyasztására való igazolását. Az igazolás lehet többek közt fogyasztási számla vagy annak másolata, a víz-és csatorna szolgáltató nyilatkozata stb. Azonban a csatolt igazolás tényleges fogyasztás igazolására kell , hogy szolgáljon, becsült vagy diktált értéket, vagy általány díjat  tartalmazó bizonylat nem elfogadható.  Az igazolásnak a bejelentést megelőző legalább éves fogyasztási időszakra kell vonatkoznia. Amennyiben az ingatlan külön vízórával fel nem szerelt, vagy nem csatornázott, úgy áram fogyasztásról szóló bizonylatok benyújtása szükséges  a fentiekkel figyelembe véve. A mentesség a tárgyévben csak egyszer és csak a tárgyév végéig adható. A következő év február 28-ig az Ingatlanhasználónak a mentességre vonatkozó kérelmét ismételten be kell nyújtania. Amennyiben az ingatlan vonatkozásában a meghatározott időszakra vízfogyasztás mutatható ki, az ingatlan nem minősül használaton kívülinek, kivéve ha a fogyasztás a víz- és csatornaszolgáltató által igazolt műszaki hiba okozta. Az Ingatlanhasználónak a valótlan tartalmú nyilatkozata alapján, a meg nem fizetett közszolgáltatási díjat, annak késedelmi kamataival együtt kell megfizetnie. A Szolgáltató egyedi elbírálás alapján a fentiektől eltérő módon is dönthet úgy, hogy a kért mentességet biztosítja.

6.8 Az egy fős háztartás igazolása a lakcímnyilvántartó adatai, vagy az Önkormányzat igazolása alapján igazolható, a nyugdíjas személy jogosultsága a Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosító Igazgatósága által kiadott előző évre, a folyósított nyugellátásra vonatkozó tájékoztatásának eredeti példánya alapján igazolható.

6.9 Amennyiben az ingatlanra vonatkozóan tulajdonos váltás történik, úgy a régi tulajdonos köteles az adásvételi szerződés illetve a birtokba adási jegyzőkönyv –amennyiben készült – másolati példányát az értékesített ingatlan tekintetében haladéktalanul, de legkésőbb az birtokbaadást követő 8 napon belül  a Szolgáltató részére eljuttatni.

6.10 Időszaki díjfizetőként azon ingatlanhasználók sorolhatóak be, amely ingatlanok esetében sem állandó sem  tartózkodási címet nem létesítettek, az állandó lakcímére szólóan a hulladék közszolgáltatási díját megfizeti, és ezt bizonylattal igazolja. A kérelemhez csatolni kell a víz- és csatornaszolgáltatónak az ingatlan vízfogyasztására való igazolását, melyből az ingatlan időszakos használata bizonyítható. Azonban a csatolt igazolás tényleges fogyasztás igazolására kell , hogy szolgáljon, becsült vagy diktált értéket, vagy általány díjat  tartalmazó bizonylat nem elfogadható.  Az igazolásnak a bejelentést megelőző legalább éves fogyasztási időszakra kell vonatkoznia. Amennyiben az ingatlan külön vízórával fel nem szerelt, vagy nem csatornázott, úgy áram fogyasztásról szóló bizonylatok benyújtása szükséges  a fentiekkel figyelembe véve. Ebben az esetben az állandó lakosokhoz viszonyítottan 50 %-os díjfizetési kötelezettség terheli. A Szolgáltató egyedi elbírálás alapján a fentiektől eltérő módon is dönthet úgy, hogy a kért időszaki díjfizetést biztosítja.

6.11 Azon ingatlanhasználók esetében akik elhaláloztak, vagy adásvétel kapcsán az új tulajdonos az ingatlant nem kívánja használni, a szolgáltatás időleges szüneteltetéséhez jegyzői igazolás szükséges, hogy az adott ingatlanban bejelentett személy nem tartózkodik, így egy számlázási ciklusra az adott ingatlan díjfizetés alól mentesül. A további mentességhez szükséges a vízfogyasztás, mely igazolja, hogy az elhalálozás vagy az adásvétel óta vízfogyasztás nem történt. Azonban a csatolt igazolás tényleges fogyasztás igazolására kell , hogy szolgáljon, becsült vagy diktált értéket, vagy általány díjat  tartalmazó bizonylat nem elfogadható.  Amennyiben az ingatlan külön vízórával fel nem szerelt, vagy nem csatornázott, úgy áram fogyasztásról szóló bizonylatok benyújtása szükséges  a fentiekkel figyelembe véve. A fenti két dokumentum benyújtásával az hagyatéki eljárás lefolytatásáig de maximum a tárgyév végéig a szolgáltatási díjfizetés alól mentességet kapnak. A Szolgáltató egyedi elbírálás alapján a fentiektől eltérő módon is dönthet úgy, hogy a kért mentességet biztosítja.

6.12 Az ingatlanhasználók részére a Szolgáltató a többlet hulladékuk elszállítására barna zsák vásárlási lehetőségét biztosítja.

 

 1. Szerződésszegés és jogkövetkezményei

7.1 Ingatlantulajdonos szerződésszegése

   • Az általános szerződési feltételekben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget.

7.2 Szolgáltató szerződésszegése

   • Nem a meghatározott napon kezdi meg a hulladék elszállítását. A közszolgáltatási feladatok ellátásával összefüggő közlekedési akadályok, időjárásból fakadó korlátozások és vis major helyzetekből fakadó korlátozások elhárítása az önkormányzat feladatkörébe tartozik.
   • A szolgáltatást nem az általános szerződési feltételekben leírtaknak megfelelően teljesíti

7.3 Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás negatív következményei alól, ha bizonyítják, hogy a késedelem a másik Fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza vagy pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését Vis maior körülmény akadályozta. Az ilyen körülmény felmerülésekor a körülményekre hivatkozni kívánó Fél a másik felet haladéktalanul értesíteni köteles.

 1. EGYÉB rendelkezések

A Felek a jelen megállapodás teljesítése érdekében egymással kötelesek együttműködni és a közszolgáltatási szerződés rendelkezéseinek teljesülése érdekében minden szükséges jognyilatkozatot, hozzájárulást a másik fél felkérése esetén haladéktalanul megadni.

Hatályos: 2022. augusztus 1-től.

ZALAISPA Nonprofit Zrt

 1. sz. melléklet

A Közszolgáltató által meghatározott edényzet értékesítésének listaára:

120 literes edényzet: 10.000 + ÁFA/db

240 literes edényzet: 20.000 + ÁFA/db

Barna zsák vételi ára 600 Ft+ÁFA

Felszámított behajtási költség díja: 3000 Ft/ behajtási kérelem

Felszámított adminisztrációs költség téves utalás, vagy túlfizetés visszautalás esetén: 10.000-ig 1.000 Ft / utalási alkalom, 15.000 Ft felett 1.500 Ft/ utalási alkalom. Ettől a ZALAISPA nonprofit Zrt egyedi elbírálásra eltérhet.

 1. számú melléklet

Személyes és telefonos ügyfélfogadási idő:

 • Hétfőn: 7,00-19,00
 • Kedden:  8,00-16,00

Kihelyezett ügyfélszolgálatok fogadási rendje:

 • Zalaszentgrót, Templom tér 4  páratlan hét csütörtök :8,00-12,00 

A kihelyezett ügyfélszolgálat rendjének változtatási jogát a szolgáltató fenntartja!